Algemeen:
Algemene voorwaarden voor verlening van diensten door “Karin de Knegt Supervisie Coaching & Training”, Grundel 93 2377 DA Oude Wetering, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62684094, hierna te noemen: gebruiker.

Definities:
Definities die in deze algemene voorwaarden gebruikt worden:

 • Gebruiker: Degene die de algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt
  (Karin de Knegt Supervisie Coaching & Training)
 • Opdrachtgever: degene die door ondertekening van een overeenkomst of op andere overeengekomen wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard
 • Overeenkomst: de op schrift vastgelegde overeenkomst tot verlening van diensten
 • Supervisant/coachee/deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van supervisie, coaching of training
 • LVSC: Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching
 • Partijen: Opdrachtgever, supervisant/ coachee/ deelnemer en gebruiker
 • Diensten: De door gebruiker ten behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden gelegen op de volgende gebieden: supervisie, coaching en training

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door gebruiker diensten worden aangeboden of geleverd op het gebied van supervisie, coaching en training
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en gebruiker zijn overeengekomen
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever
 • Deze onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten met gebruiker, waar voor de uitvoering derden betrokken worden
 1. Toepasselijke reglementen
  Gebruiker voert de diensten uit in overeenstemming met de Gedragscode van de LVSC dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels.
 1. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
 • Alle door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 90 dagen, tenzij in de offerte een andere termijn van aanvaarding is genoemd
 • De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld
 • Alle offertes zijn gebaseerd op gegevens waarover gebruiker beschikte op moment van uitbrengen daarvan
 • Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop gebruiker zich heeft gebaseerd ten tijde van het uitbrengen van bedoelde offerte, dan is de gebruiker bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de opdrachten
 1. Uitvoering van opdrachten
 • Iedere overeenkomst leidt voor gebruiker tot een inspanningsverplichting waarbij de opdracht naar beste inzicht en vermogen wordt uitgevoerd in overeenstemming met de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap volgens de richtlijnen van de LVSC
 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, volledig en tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen
 • Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de opdrachtgever, kan de overeengekomen tijdsplanningen en de kosten voor de uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever. Gebruiker zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten
 1. Vertrouwelijkheid

Niets van wat gebruiker bij de uitvoering van de opdracht ter kennis komt, in het bijzonder betreffende de hierbij gebruikte gegevens, de resultaten van deze werkzaamheden, evenals al wat overigens betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht, zal gebruiker delen met derden dan wel openbaar maken, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever.
De geheimhouding blijft ook na beëindiging van de opdracht gelden.

 1. Betaling
 • Opdrachtgever ontvangt een factuur van gebruiker conform het bedrag wat is overeengekomen in de offerte, tenzij andere afspraken hierover zijn overeengekomen en vastgelegd door beide partijen
 • Facturen worden maandelijks in rekening gebracht, tenzij anders staat aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum
 • Indien tijdige betaling achterwege blijft is gebruiker gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten totdat opdrachtgever aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan
 • De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming van betalingsafspraken steeds verplicht aan gebruiker alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te
 • vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten
 • Indien opdrachtgever in surseance van betaling verkeert, dan wel in staat van faillissement is, dan wel, indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, komt te overlijden, is de volledig overeengekomen vergoeding per direct opeisbaar
 • Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door gebruiker, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan gebruiker te betalen

7. Aansprakelijkheid

 • Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst, tenzij gebruiker de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt
 • In het geval dat gebruiker een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever, bedraagt de schade niet meer dan het honorarium
 • Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprake­lijk­heidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis
 • De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als gebruiker aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door gebruiker bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken

8. Annulering, opzegging, verzuim

Indien de overeenkomst of diensten die daarvan onderdeel uitmaken buiten toedoen van gebruiker niet worden afgenomen op de afgesproken tijdstippen gelden de navolgende annuleringsvoorwaarden:

 • Trainingen, workshops en aanverwante werkzaamheden:
 • Annuleren van gereserveerde uren tot een termijn van 14 dagen voor de aanvang van de betreffende activiteit(en): geen kosten van de geannuleerde uren
 • Annuleren van gereserveerde uren tot een termijn van 14 tot 3 dagen voor de aanvang van de betreffende activiteit(en): 20% kosten van de geannuleerde uren
 • Annuleren van gereserveerde uren tot een termijn van 3 tot 0 dagen voor de aanvang van de betreffende activiteit(en): 100% kosten van de geannuleerde uren
 • Supervisie- en coachtrajecten:
 • Indien opdrachtgever of de voor de begeleiding aangemelde supervisant/ coachee een geplande afspraak voor individuele begeleiding tenminste 24 uur voor aanvang annuleert, dan mag de geannuleerde bijeenkomst op een later tijdstip ingehaald worden; aan de annulering zijn dan geen kosten verbonden
 • Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang, blijft het overeengekomen bedrag verschuldigd. Wordt de geannuleerde bijeenkomst ingehaald, dan zal deze extra in rekening gebracht worden tegen de dan geldende tarieven
 • Opdrachtgever zal geen recht hebben op vermindering van het overeengekomen bedrag indien de aangemelde supervisant(en)/coachee de geplande afspraak verzuimt (no show). Wordt de verzuimde afspraak ingehaald, dan zal deze extra in rekening gebracht worden tegen de dan geldende tarieven
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn
  Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten en de kosten voortvloeiende uit eventuele door gebruiker voor uitvoering van de overeenkomst aangegane verplichtingen aan derden
 • Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht

9. Opzegging

 • Gebruiker en opdrachtgever kunnen de opdracht/overeenkomst schriftelijk opzeggen. In dat geval moeten beide partijen een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht nemen
 • Opzegging dient schriftelijk en aangetekend te worden aangevraagd
 • Indien opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij verplicht de door gebruiker verrichte werkzaamheden uit te betalen
 • Vervolgens zal opdrachtgever de gebruiker als schadeloosstelling het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht

10. Ontbinding

 • Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van één van de partijen
 • Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig kan voldoen aan enige verplichting die voor hem uit de met gebruiker gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn verplichtingen welke staan in de gesloten overeenkomst te voldoen, is gebruiker gerechtigd om, na schriftelijk in gebreke stelling, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden
 • Indien gebruiker met ontbinding wordt geconfronteerd, zonder dat er van haar zijde sprake is van verzuim, heeft gebruiker het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid.
  Is er sprake van gedeeltelijke ontbinding dan kan opdrachtgever geen aanspraak meer maken op ongedaan making van reeds door gebruiker uitgevoerde inspanningen/verrichtingen.
  Gebruiker heeft in dit geval onverkort recht op betaling van de door hem verrichte werkzaamheden

  11. Klachten

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het uitvoeren van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker
 • Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt

12. Toepasselijk recht en forum

Op elke opdracht/overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.